Bygglovshandläggare

Bygglovshandläggare är ett yrke där du får göra precis som det låter, utföra handläggning av bygglov men även tillsynsärenden samt bygganmälan. När det gäller tillsynsärenden sker de i enlighet med plan- och bygglagen. Som bygglovshandläggare är du en rådgivande person i förhållande till invånare i exempelvis kommuner, gällande planering av just olika byggen. Den rådgivande rollen innefattar att du leder olika möten där alla parter som är inblandade träffas. En annan uppgift som du som bygglovshandläggare bär är att komma fram till olika kontrollplaner och därmed också se till att dessa planer eller ramar genomförs i förhållande till bygglovet.

Förstå kommunens bygglovshandläggare

Erfarna byggfirmor förstår hur kommunens bygglovshandläggare och byggnadsnämnd fungerar i praktiken. Det är mycket värt för både kund och byggprojektledare att planera och kunna förutse kommunens handläggningsprocesser. Ibland, hos vissa kommuner, är en hel del beslut och framsteg i arbetet personberoende. Det kan handla om nyanställningar, eller att personal slutat eller är borta från jobbet så att vikarier får träda in. Ändringar i tidsschemat för utfärdande av ett bygglov skapar en komplicerad kedja av förseningar där de olika hantverkarna med sina respektive inplanerade arbetet påverkas.

Större stads- och samhällsbyggnadsplaneringar

Byggnadsnämnden i en kommun är ofta en av de viktigaste inom kommunförvaltningen. Och, ansvarsområdet påverkar en av de saker hos invånarna som betyder mest. Inom ansvaret ligger att hantera människornas befintliga boende och deras planer på förändringar genom byggnation. Den lilla människan med sin egna privata bostad kan ibland komma i kläm av större samhällsutvecklingsprojekt. Politiker kan lägga stor vikt vid utveckling som ska gagna en stor del av kommuninvånarna vilket upptar tjänstemännen i byggnadsnämndens fulla fokus. Då kan privata bygglovsansökningar dra ut på tiden rejält. En bra idé hos privatpersoner är att vända sig till en byggare som inte bara har generella erfarenheter av kommuner utan även känner till hemmakommunens specifika situation.

Jobbet som bygglovshandläggare

Att jobba som bygglovshandläggare är på många sätt ett mycket fritt yrke med ansvar och möjligheter. Samtidigt är det ett mycket socialt yrke då du får möjligheten att planera och diskutera med andra som bär samma expertis samt andra människor som exempelvis kommuninvånare, som vill få råd kring något de vill ha byggt. Rådgivning och utförande är två ord som kan beskriva detta yrke, vilket även går att likna med andra kanske inte helt olika jobb, som exempelvis miljöinspektör. Rådgivning eftersom att du får ge råd till andra människor, som tidigare nämnts, men även utföra olika handläggningar när det gäller byggen. Och till sist utförande, eftersom att det i slutändan inte bara handlar om att planera, utan även utföra det som som har bestämts, utifrån de ramar som bygglovet erbjuder.