Bygg och fastigheter

Bygglovshandläggare

Bygglovshandläggare är ett yrke där du får göra precis som det låter, utföra handläggning av bygglov men även tillsynsärenden samt bygganmälan. När det gäller tillsynsärenden sker de i enlighet med plan- och bygglagen. Som bygglovshandläggare är du en rådgivande person i förhållande till invånare i exempelvis kommuner, gällande planering av just olika byggen. Den rådgivande rollen innefattar att du leder olika möten där alla parter som är inblandade träffas. En annan uppgift som du som bygglovshandläggare bär är att komma fram till olika kontrollplaner och därmed också se till att dessa planer eller ramar genomförs i förhållande till bygglovet.

Förstå kommunens bygglovshandläggare

Erfarna byggfirmor förstår hur kommunens bygglovshandläggare och byggnadsnämnd fungerar i praktiken. Det är mycket värt för både kund och byggprojektledare att planera och kunna förutse kommunens handläggningsprocesser. Ibland, hos vissa kommuner, är en hel del beslut och framsteg i arbetet personberoende. Det kan handla om nyanställningar, eller att personal slutat eller är borta från jobbet så att vikarier får träda in. Ändringar i tidsschemat för utfärdande av ett bygglov skapar en komplicerad kedja av förseningar där de olika hantverkarna med sina respektive inplanerade arbetet påverkas.

Större stads- och samhällsbyggnadsplaneringar

Byggnadsnämnden i en kommun är ofta en av de viktigaste inom kommunförvaltningen. Och, ansvarsområdet påverkar en av de saker hos invånarna som betyder mest. Inom ansvaret ligger att hantera människornas befintliga boende och deras planer på förändringar genom byggnation. Den lilla människan med sin egna privata bostad kan ibland komma i kläm av större samhällsutvecklingsprojekt. Politiker kan lägga stor vikt vid utveckling som ska gagna en stor del av kommuninvånarna vilket upptar tjänstemännen i byggnadsnämndens fulla fokus. Då kan privata bygglovsansökningar dra ut på tiden rejält. En bra idé hos privatpersoner är att vända sig till en byggare som inte bara har generella erfarenheter av kommuner utan även känner till hemmakommunens specifika situation.

Jobbet som bygglovshandläggare

Att jobba som bygglovshandläggare är på många sätt ett mycket fritt yrke med ansvar och möjligheter. Samtidigt är det ett mycket socialt yrke då du får möjligheten att planera och diskutera med andra som bär samma expertis samt andra människor som exempelvis kommuninvånare, som vill få råd kring något de vill ha byggt. Rådgivning och utförande är två ord som kan beskriva detta yrke, vilket även går att likna med andra kanske inte helt olika jobb, som exempelvis miljöinspektör. Rådgivning eftersom att du får ge råd till andra människor, som tidigare nämnts, men även utföra olika handläggningar när det gäller byggen. Och till sist utförande, eftersom att det i slutändan inte bara handlar om att planera, utan även utföra det som som har bestämts, utifrån de ramar som bygglovet erbjuder.

Partnering, avtal och juridisk rådgivning

Det bästa och enklaste sättet att undvika eventuella tvister i samband med ett byggprojekt är genom att vara noggrann redan från start. Det är dock inte ovanligt att man är stressad inför en renovering och kanske inte hinner eller kommer ihåg alla viktiga papper – eller att man helt enkelt struntar i att läsa igenom avtalet ordentligt. I många fall går det bra, men det kan också leda till jobbiga och svåra situationer om det uppstår en tvist mellan dig och hantverkaren. Genom att få hjälp med avtal och juridisk rådgivning kan minska risken för tvister och samtidigt få hjälp om de skulle uppstå.

Partnering

Ett av de vanligaste samarbetsformerna är samverkan mellan byggherren och olika underentreprenader. Partnering eller samverkansavtal är populärt eftersom det ger snabbt en uppdelning av ett komplext byggprojekt. Dock finns många fallgropar och många av de vanligaste avtalsmallarna har påtagliga brister. Se till at få ert avtal synat av en kompetent fastighetsadvokat.

Avtalstvist

Vid en eventuell tvist är det ett skriftligt avtal som kommer vara ledande och det som slutresultatet av tvisten kommer att baseras på. Det är viktigt att avtalet är detaljerat och att båda parter signerar. Skulle det vara så att du känner dig osäker på vad som ska eller inte ska vara med i avtalet kan du vända dig till en jurist för vägledning och rådgivning i frågan. Avtalet bör bland annat innehålla information om vad det är som ska utföras, hur mycket det kommer att kosta och när arbetet beräknas vara klart. Detta är extra viktigt om det handlar om större och mer omfattande projekt där du lägger ut mycket pengar.